Allmänna Villkor


ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KREDITTAGARE

Vänligen läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor utgör ett bindande avtal med Kreditbörsen Sverige AB avseende medlemskap samt tillgång till och användning av Kreditbörsen Sverige AB:s tjänster. Svenska privatpersoner och näringsidkare kan ansöka om lån via Kreditbörsen Sverige AB.

1 ALLMÄNT 

1.1 Kreditbörsen Sverige AB (org.nr. 559020-6503), Trädgårdsgatan 15 B, 541 30 Skövde (”Kreditbörsen”) tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat nedan) och Kreditgivare (såsom definierat nedan), samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Kreditgivare och Kredittagare för att möjliggöra en effektiv process för förmedling av lån, samt att bistå parterna i låneförbindelser. Endast Medlem (såsom definierat nedan) registrerad på Webbplatsen har rätt att använda Tjänsten.
1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kredittagaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Kreditbörsen är inte part i något kreditavtal utan är endast kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Förhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal (”Kreditavtalet”).
1.3 Genom att ansöka om registrering som Kredittagare på Webbplatsen bekräftar Kredittagaren att denne tagit del av och godkänner dessa Villkor. När Kredittagarens registrering godkänts och bekräftats av Kreditbörsen blir Kredittagaren medlem på Webbplatsen (”Medlem”) och vid samma tidpunkt anses Kredittagaren ingå ett avtalsförhållande med Kreditbörsen avseende användande av Tjänsten. 
1.4 Tjänsten innebär huvudsakligen att Kreditbörsen:
(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla Krediter (såsom definierat nedan) från Kreditgivare till Kredittagare,
(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Kreditavtal, samt
(c) bistår Kreditgivaren med att uppfylla informationskrav och att hantera Kreditgivarens fordringsanspråk.
1.5 För en närmare beskrivning av Tjänsten hänvisas till den information som vid var tid finns att tillgå på Webbplatsen.

2 DEFINITIONER

Nedan angivna termer ska ha följande betydelse i Villkoren:
Användar-ID: Det användarnamn som Medlem tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Användarportal: Har den betydelse som framgår av punkt 3.5.
Användaruppgifter: Medlems Användar-ID och lösenord.
Borgensåtagande: Det borgensåtagande som eventuellt har ingåtts i samband med ingåendet av ett Kreditavtal, i syfte att säkerställa fullgörandet av Kredittagarens förpliktelser.
Klientmedelskonto: Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Kreditbörsen innehar i Medlemmarnas namn hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org.nr. 502032-9081).
Kredit: Det penningbelopp som Kredittagaren har lånat från en eller flera Kreditgivare. 
Kreditandel: Den andel av en Kredit som en viss Kreditgivare har lånat ut till Kredittagaren. 
Kreditansökan: Kredittagarens ansökan om Kredit.
Kreditavtal: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2. 
Kreditbörsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
Kreditbörsenkonto: Ett eller flera konton som en Medlem har hos Kreditbörsen.
Kreditdokumenten: Kreditavtalet tillsammans med eventuellt Borgensåtagande.
Kreditgivare: Svensk privatperson eller näringsidkare som lånar ut pengar via Kreditbörsen. 
Kreditgivarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kreditgivaren.
Kredittagare: Svensk privatperson eller näringsidkare som ansökt om Kredit. 
Kredittagarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kredittagaren.
Kundnummer: Det nummer som Kredittagare och Kreditgivare tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Meddelandeformulär: Det meddelandeformulär som finns på Användarportalen och genom vilket kontakt med Kreditbörsen sker.
Medlem: Har den betydelse som framgår av punkt 1.3. 
Samarbetsbank: Den bank som Kreditbörsen har anlitat för att genomföra begärda transaktioner och som tillhandahåller Klientmedelskontot.  
Tjänsten: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1. 
Villkoren: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2.
Webbplatsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.

3 MEDLEMSKAP

Godkännande 

3.1 Tjänsten tillhandahålls endast efter Kredittagarens godkännande av dessa Villkor och efter Kreditbörsens godkännande av Kredittagaren som Medlem.
3.2 Kreditbörsen har rätt att neka en Kredittagare medlemskap om Kreditbörsen på grund av någon omständighet relaterad till Kredittagaren (såsom medborgarskap eller säte) kan komma att orsaka negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser. Kreditbörsen har därtill rätt att neka en Kredittagare medlemskap om denne är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga.
Kundnummer
3.3 Varje Medlem tilldelas ett unikt Kundnummer för identifiering.
3.4 Kreditbörsen ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive Kundnummer.
Användarportal 
3.5 Efter beviljat medlemskap får Medlem tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”) där Medlem bl.a. kan ta del av Kreditdokumenten samt handlingar relaterade till dessa (bl.a. fakturor och information om genomförda transaktioner).
3.6 För att logga in på Användarportalen första gången krävs att Medlem identifieras genom BankID. Därefter kan Medlem logga in på Användarportalen med angivande av Användaruppgifter.
3.7 Medlem har endast rätt att nyttja Tjänsten genom användande av egna Användaruppgifter. Medlem är skyldig att säkerställa att Användaruppgifterna hålls hemliga och att någon annan inte får del av dem. Medlem får inte på något sätt medverka till att någon annan använder Tjänsten i dennes namn.
3.8 Medlem är skyldig att omedelbart ändra lösenord samt meddela Kreditbörsen om denne har vetskap om, eller anledning att tro, att någon annan fått del av dennes Användaruppgifter. Kreditbörsen har därvid rätt att spärra aktuella Användaruppgifter.
3.9 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas Medlem på grund av att någon annan än Medlem har fått tillgång till Användaruppgifter.
3.10 Kreditbörsen har rätt att utan att meddela Medlem omedelbart stänga av Medlem från utnyttjande av Tjänsten om Kreditbörsen har vetskap eller misstanke om att Medlems Användaruppgifter används eller kan komma att användas av annan än Medlem. De rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor ska i övrigt fortsätta gälla även efter sådana åtgärder som anges ovan har vidtagits.

4 KREDITBÖRSENKONTO

4.1 En Medlem erhåller ett Kreditbörsenkonto. Kredittagarens samtliga betalningstransaktioner till Kreditbörsen ska genomföras med angivande av dennes Kreditbörsenkonto. Genom Användarportalen kan Kredittagaren ta del av samtliga transaktioner som genomförts till respektive från dennes Kreditbörsenkonto, samt få uppgift om saldo från tid till annan.
4.2 Överföring av medel till samt från Kredittagarens Kreditbörsenkonto måste ske från respektive till ett bankkonto som är registrerat i dennes namn. Kreditbörsen har rätt att vidta åtgärder för att verifiera att Kredittagarens bankkonto tillhör Kredittagaren. Ett bankkonto som inte tillhör Kredittagaren får inte användas för transaktioner till eller från Kredittagarens Kreditbörsenkonto.
4.3 Eventuell ränta som tillförs Klientmedelskontot fördelas mellan Medlemmarna pro rata grundat på respektive Medlems tillgodohavandebelopp och tid som medel varit innestående på Klientmedelskontot.

5 SAMTYCKE

Genom medlemskap på Webbplatsen och godkännande av Villkoren accepterar Kredittagaren att:
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken genomför de transaktioner som krävs i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor.
- Kreditbörsen genom Samarbetsbanken utför transaktioner med användande av Kredittagarens på Kreditbörsenkontot innestående medel i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. 
- På Kreditbörsens begäran (såväl vid ansökningstillfället som vid senare tillfällen) översända sådan information som Kreditbörsen skäligen kan begära för att bedöma Kredittagarens återbetalningsförmåga. Kredittagaren samtycker även till att Kreditbörsen inhämtar kreditupplysningar från det externa kreditupplysningsbolag som Kreditbörsen från tid till annan anlitar. 
- Kreditbörsen, genom sökning i offentliga register, verifierar Kredittagarens identitet.
- Kreditbörsen kontrollerar att Kredittagarens registrerade bankkonto tillhör Kredittagaren.
- Kreditbörsen, till Skatteverket eller annan myndighet, rapporterar uppgifter om Kredittagaren och dennes Kredit om sådan rapporteringsskyldighet följer av lag eller förordning. 

6 FULLMAKT FÖR KREDITBÖRSEN

6.1 Kredittagaren ger Kreditbörsen (i egenskap av Kredittagarombud), eller den som Kreditbörsen i sitt ställe förordnar, fullmakt att för Kredittagarens räkning:
- Med användande av de medel som Kredittagaren har innestående på Kreditbörsenkontot, genomföra betalningar till Kreditgivarens bankkonto i enlighet med Kreditavtalet mellan Kreditgivaren och Kredittagaren. 
- Motta meddelanden från Kreditgivaren enligt Kreditavtalet.
- Ge Kreditgivaren skriftligt godkännande att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kreditavtalet till tredje part.
- Förhandla med Kreditgivaren i händelse av att någon bestämmelse i Kreditavtalet skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar, enligt punkt 16 (Bestämmelses ogiltighet) i Kreditavtalet.
6.2 Ett avslutande av medlemskapet på Webbplatsen anses inte medföra att fullmakten enligt punkt 6.1 upphör att gälla, såvida inte Kredittagarens samtliga Krediter har slutreglerats.
6.3 Om fullmakten enligt punkt 6.1 återkallas upphör Kreditbörsens ansvar att tillse att betalningar görs i enlighet med Kredittagarens skyldigheter enligt Kreditavtalet. 

7 KOSTNADER OCH AVGIFTER

7.1 Medlemskap på Webbplatsen är kostnadsfritt.
7.2 För varje Kredit kan avgifter tillkomma. Avgifterna framgår av Kreditavtalet.
7.3 Om Kredittagaren hamnar i dröjsmål med betalning enligt Kreditavtalet ska Kredittagaren ersätta Kreditbörsen för kostnader som Kreditbörsen i egenskap av Kreditgivarombud har ådragit sig för att driva in Kreditgivarens eller Kreditgivarnas fordringar mot Kredittagaren. Detta inkluderar rätt till ersättning för inkasso- och processkostnader. För närvarande gällande kostnader är 60 kr per påminnelse och 180 kr per inkassokrav. Om ytterligare åtgärder måste vidtas genom ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten tillkommer en processkostnad om 380 kr samt 300 kr i ansökningsavgift. Om ärendet prövas i domstol kan kostnader såsom tilläggsavgift och rättegångskostnad tillkomma.
7.4 Skatter, kostnader och avgifter, som varken kan betalas via Kreditbörsen och som inte heller påkallats av Kreditbörsen, kan tillkomma med anledning av Villkoren.
7.5 Kostnader och avgifter enligt Villkoren kan komma att ändras i enlighet med punkt 14.2. 
7.6 Kreditbörsen erhåller ersättning från Kreditgivare i samband med förmedling av Kreditavtal.  

8 LÅNEPROCESSEN

Kreditansökan och kreditprövning

8.1 Kredittagaren ansöker om Kredit på Webbplatsen. I Kreditansökan anges önskat kapitalbelopp, löptid samt återbetalningsvillkor. 
8.2 Inlämnad Kreditansökan granskas av Kreditbörsen. Granskningen innefattar en kreditprövning grundad på inhämtade uppgifter från kreditupplysningsbolag, kontroll av lämnad information samt vid behov inhämtande av uppgifter från offentliga register. Under granskningsperioden kan Kreditansökan återkallas men inte ändras. Kredittagaren kan se Kreditansökans status i Användarportalen.
8.3 Kreditbörsen kan, i egenskap av Kreditgivarombud, välja att (i) godkänna Kreditansökan i sin helhet, (ii) erbjuda Kredit på andra villkor än dem i Kreditansökan eller (iii) avslå Kreditansökan. 
Kreditavtalet
8.4 Om Kreditbörsen, enligt vad som framgår av punkten 8.3, antingen godkänner Kreditansökan eller lämnar ett erbjudande om Kredit på andra villkor än dem i Kreditansökan skickar Kreditbörsen ett erbjudande om Kreditavtal till Kredittagaren samt, om Kredittagaren är privatperson, en så kallad SEKKI-blankett. Erbjudandet innehåller samtliga villkor för Krediten. Om Kredittagaren accepterar erbjudandet, genom att signera det med BankID, ingås ett bindande Kreditavtal i förhållande till varje Kreditgivare som har en Kreditandel i Krediten. Det kan således uppkomma flera Kreditavtal i förhållande till en Kredit.
8.5 Om säkerhet ska ställas för Krediten ska Kredittagaren, för att Kreditavtalet ska bli giltigt, i samband signerandet av Kreditavtalet tillhandahålla Kreditbörsen ett undertecknat Borgensåtagande. 
8.6 Kreditbörsen ombesörjer i egenskap av Kreditgivarombud utbetalning av Krediten till Kredittagarens bankkonto så snart som möjligt och senast fyra bankdagar efter det att Kredittagaren har beviljats Krediten. 

9 BETALNINGAR

9.1 Kredittagaren ansvarar för att tillse att ett belopp som uppgår till Kredittagarens till betalning förfallna belopp enligt ett Kreditavtal finns tillgängligt på Kreditbörsenkontot senast på förfallodagen. 
9.2 På förfallodagen för en betalning kommer Kreditbörsen i egenskap av Kredittagarombud att tillse att beloppet överförs från Kreditbörsenkontot till det bankkonto som tillhör Kreditgivaren.
9.3 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsenkontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna belopp, kommer Kreditbörsen i första hand att avräkna innestående medel mot de belopp som, enligt avtal mellan Kreditbörsen och relevanta Kreditgivare, slutligen ska tillkomma Kreditbörsen. Därefter kommer kvarvarande medel att fördelas mellan Kreditgivarna pro rata i förhållande till deras respektive utestående förfallna fordringar. 
9.4 Om det belopp som Kredittagaren har överfört till Kreditbörsenkontot på förfallodagen inte är tillräckligt för att betala samtliga förfallna belopp kan dröjsmålsränta samt eventuella kostnader och avgifter utgå i enlighet med Kreditavtalet och dessa Villkor. Om rättsliga åtgärder vidtas kan ytterligare ersättningsskyldighet för kostnader tillkomma.

10 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 

Kredittagarens ansvar

10.1 Kredittagaren ansvarar för att de uppgifter som Kredittagaren har lämnat till Kreditbörsen vid registrering på Webbplatsen, vid användande av Tjänsten eller annars är korrekta och kompletta och att ändringar av dessa uppgifter utan dröjsmål meddelas Kreditbörsen.
10.2 Kredittagaren svarar för sina åtaganden och skyldigheter gentemot Kreditgivare enligt Kreditavtalen. 
10.3 Kredittagaren ansvarar för att dennes Användaruppgifter hålls hemliga och inte kommer utomstående tillhanda. Om Användaruppgifterna har, eller misstänkts ha, kommit utomstående tillhanda ska Kredittagaren omedelbart underrätta Kreditbörsen.
10.4 Kredittagaren ansvarar för att Kredittagaren själv förfogar över det på Webbplatsen registrerade bankkontot och att detta inte överlåts eller pantsätts.
10.5 Vid brott mot Villkoren eller vid vårdslöst agerande kan Kredittagaren hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar Kreditbörsen eller annan. 
Kreditbörsens ansvar
10.6 Kreditbörsen ger ingen finansiell rådgivning avseende Kredit som erbjuds på Webbplatsen.
10.7 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Kreditbörsen själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kreditbörsen ansvarar inte heller för skada som orsakats av avbrott eller annan störning i Webbplatsen eller i automatisk databehandling, dataöverföring, telekommunikationer, annan elektronisk kommunikation eller i elförsörjning eller av annan omständighet utanför Kreditbörsens kontroll.
10.8 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada som uppkommit genom att Kredittagaren uppgivit en felaktig uppgift eller genom att någon, med användande av Kredittagarens Användaruppgifter, vidtagit åtgärder på Webbplatsen.
10.9 Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Kreditbörsen, om den inte beror på Kreditbörsens grova vårdslöshet eller avsiktliga försummelse. Kreditbörsen svarar inte i något fall för indirekt skada.

11 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M.

11.1 I samband med att Kredittagare registrerar sig på Kreditbörsens Webbplats inhämtas och behandlas personuppgifter.

11.2 Kreditbörsen är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådan uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

11.3 Mer information om hur Kreditbörsen behandlar personuppgifter och om dina rättigheter finns i Kreditbörsens Integritetspolicy.

Du hittar Integritetspolicyn på Kreditbörsens hemsida.

12 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen omfattas av immateriella rättigheter. Kredittagaren åtar sig att inte kopiera, distribuera, licensiera, modifiera eller på annat sätt använda Webbplatsens innehåll i vidare utsträckning än vad som är nödvändigt för användning av Tjänsten.

13 ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANSAVTALSLAGEN

13.1 En Kredittagare som är en privatperson (konsument) har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kredittagaren göra genom att inom denna period genom att meddela Kreditbörsen.
13.2 I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Kreditbörsen om följande:
(a) Kreditbörsen är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.
(b) Till följd av avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kredittagaren kan Kredittagaren vara skyldig att erlägga skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Kreditbörsen eller påförs av Kreditbörsen.
(c) Kreditbörsen kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Kredittagarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
(d) Kreditbörsen följer marknadsföringslagen (2008:486).
(e) Kreditdokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas och ske på svenska.
13.3 Kredittagarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna punkt 13 påverkar inte Kredittagarens eventuella Kreditavtal. 

14 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING

Ändringar

14.1 Villkoren gäller mellan Kredittagaren och Kreditbörsen från det att Kredittagaren blev Medlem på Webbplatsen och tills vidare för obestämd tid.
14.2 Kreditbörsen förbehåller sig rätten att ändra Villkoren. Ändring av villkoren ska meddelas Kredittagaren genom information på Webbplatsen eller genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress, minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft. 
14.3 Om Kredittagaren inte accepterar ändringarna har denne rätt att avsluta sitt medlemskap på Webbplatsen. Medlemskapet kan avslutas först när Kredittagarens utestående Kreditavtal har slutreglerats. För Kreditavtal som är utestående när förändringen träder i kraft tillämpas de villkor som godkändes när Kreditavtalet ingicks. 
Uppsägning
14.4 Kredittagaren kan när som helst säga upp sitt medlemskap på Webbplatsen, förutsatt att Kredittagaren inte har någon utestående Kredit. Uppsägning sker genom att Kredittagaren via Meddelandeformuläret informerar Kreditbörsen om att denne önskar säga upp medlemskapet. 
14.5 Kreditbörsen har rätt att genom e-post till Kredittagarens registrerade e-postadress säga upp Kredittagarens medlemskap med omedelbar verkan om Kredittagaren har tillhandahållit oriktiga uppgifter, begår ett väsentligt brott mot Villkoren eller mot ett Kreditavtal, eller det finns misstanke om att Tjänsten utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan kriminell verksamhet. 
14.6 För det fall att Kredittagarens medlemskap sägs upp av Kreditbörsen ska Villkoren (i tillämpliga delar) och Kreditavtal avseende utestående Krediter fortsätta att gälla till dess att samtliga Kredittagarens Krediter är slutreglerade, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut. Eventuellt innestående saldo som Kredittagaren har på Kreditbörsenkontot kommer därefter att överföras till Kredittagarens registrerade bankkonto, förutsatt att inga hinder för detta föreligger till följd av myndighetsbeslut.

15 ÖVERLÅTELSE

15.1 Kredittagaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren utan skriftligt godkännande från Kreditbörsen.
15.2 Kreditbörsen har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren utan godkännande från Kredittagaren.

16 KLAGOMÅL OCH TVIST

16.1 Klagomål kan lämnas skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:
Kreditbörsen AB
Klagomålsansvarig
Trädgårdsgatan 15 B
541 30 Skövde
16.2 Kreditbörsen hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering för finansiella tjänster till konsumenter.
16.3 En Kredittagare som är en privatperson (konsument) kan även få information och vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i dennes hemkommun.
16.4 Tvist i anledning av Villkoren ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Kreditbörsen och Kredittagaren. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på Kredittagarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om Kredittagaren är en privatperson (konsument). Kreditbörsen åtar sig att följa ARN:s beslut. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol.
16.5 Svensk lag är tillämplig på Villkoren och en eventuell tvist.
16.6 Denna punkt 16 ska gälla även efter medlemskapets upphörande.

 


Version: 2018-05-15

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KREDITGIVARE

Vänligen läs dessa allmänna villkor noggrant. Dessa allmänna villkor utgör ett bindande avtal med Kreditbörsen Sverige AB avseende medlemskap samt tillgång till och användning av Kreditbörsen Sverige AB:s tjänster. Svenska privatpersoner och näringsidkare kan lämna krediter via Kreditbörsen Sverige AB.

1 ALLMÄNT

1.1 Kreditbörsen Sverige AB (org.nr. 559020-6503), Trädgårdsgatan 15B, 541 30 Skövde (”Kreditbörsen”) tillhandahåller på Kreditbörsens hemsida www.kreditborsen.com (”Webbplatsen”) en tjänst för kreditförmedling mellan Kredittagare (såsom definierat nedan) och Kreditgivare (såsom definierat nedan), samt därtill hörande tjänster (tillsammans ”Tjänsten”). Tjänstens huvudsakliga funktion är att sammanföra Kreditgivare och Kredittagare för att möjliggöra en effektiv process för förmedling av lån, samt att bistå parterna i låneförbindelser. Endast Medlem (såsom definierat nedan) registrerad på Webbplatsen har rätt att använda Tjänsten.
1.2 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren avseende tillhandahållandet av Tjänsten. Kreditbörsen är inte part i något kreditavtal utan är endast kreditförmedlare mellan Kreditgivare och Kredittagare. Förhållandet mellan Kreditgivare och Kredittagare regleras i ett särskilt upprättat kreditavtal (”Kreditavtalet”).
1.3 Genom att ansöka om registrering som Kreditgivare på Webbplatsen bekräftar Kreditgivaren att denne tagit del av och godkänner dessa Villkor. När Kreditgivarens registrering godkänts och bekräftats av Kreditbörsen blir Kreditgivaren medlem på Webbplatsen (”Medlem”) och vid samma tidpunkt anses Kreditgivaren ingå ett avtalsförhållande med Kreditbörsen avseende användande av Tjänsten. 
1.4 Tjänsten innebär huvudsakligen att Kreditbörsen:
(a) sammanför Kreditgivare och Kredittagare i syfte att förmedla Krediter (såsom definierat nedan) från Kreditgivare till Kredittagare,
(b) tillhandahåller Kreditgivare och Kredittagare betaltjänster för erläggande av betalningar relaterade till Kreditavtal, samt
(c) bistår Kreditgivaren med att uppfylla informationskrav och att hantera Kreditgivarens fordringsanspråk. 
1.5 För en närmare beskrivning av Tjänsten hänvisas till den information som vid var tid finns att tillgå på Webbplatsen.

2 DEFINITIONER

Nedan angivna termer ska ha följande betydelse i Villkoren:
Användar-ID: Det användarnamn som Medlem tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.    
Användarportal: Har den betydelse som framgår av punkt 3.5.
Användaruppgifter: Medlems Användar-ID och lösenord.
Borgensåtagande: Det borgensåtagande som eventuellt har ingåtts i samband med ingåendet av ett Kreditavtal, i syfte att säkerställa fullgörandet av Kredittagarens förpliktelser.
Klientmedelskonto: Ett för alla Medlemmar gemensamt klientmedelskonto som Kreditbörsen innehar i Medlemmarnas namn hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (org.nr. 502032-9081).
Kredit: Det penningbelopp som en Kredittagare har lånat från en eller flera Kreditgivare. 
Kreditavtal: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2. 
Kreditbörsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.
Kreditbörsenkonto: Ett eller flera konton som en Medlem har hos Kreditbörsen.
Kreditdokumenten: Kreditavtalet tillsammans med eventuellt Borgensåtagande.
Kreditgivare: Svensk privatperson eller näringsidkare som lånar ut pengar via Kreditbörsen. 
Kreditgivarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kreditgivaren.
Kreditgivarrepresentant: Fysisk person som representerar en Kreditgivare som är en juridisk person.
Kredittagare: Svensk privatperson eller näringsidkare som ansökt om Kredit. 
Kredittagarombud: Kreditbörsen, i egenskap av ombud för Kredittagaren.
Kundnummer: Det nummer som Kreditgivare och Kredittagare tilldelas i samband med registrering på Webbplatsen.
Medlem: Har den betydelse som framgår av punkt 1.3. 
Samarbetsbank: Den bank som Kreditbörsen har anlitat för att genomföra begärda transaktioner och som tillhandahåller Klientmedelskontot.  
Tjänsten: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1. 
Villkoren: Har den betydelse som framgår av punkt 1.2.
Webbplatsen: Har den betydelse som framgår av punkt 1.1.

3 MEDLEMSKAP

Godkännande

3.1 Tjänsten tillhandahålls endast efter Kreditgivarens godkännande av dessa Villkor och efter Kreditbörsens godkännande av Kreditgivaren som Medlem.
3.2 Kreditbörsen har rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om Kreditbörsen på grund av någon omständighet relaterad till Kreditgivaren (såsom medborgarskap eller säte) kan komma att orsaka negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser. Kreditbörsen har därtill rätt att neka en Kreditgivare medlemskap om denne är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga.
Kundnummer
3.3 Varje Medlem tilldelas ett unikt Kundnummer. Medlems Kundnummer används för att identifiera Kredittagare respektive Kreditgivare. 
3.4 Kreditbörsen ansvarar för att vid var tid föra register över samtliga Medlemmar och deras respektive Kundnummer.
Användarportal
3.5 Efter beviljat medlemskap får Medlem tillgång till en användarportal på Webbplatsen (”Användarportal”) där Medlem bl.a. kan ta del av Kreditdokumenten samt handlingar relaterade till dessa (bl.a. information om genomförda transaktioner).
3.6 För att logga in på Användarportalen krävs att Medlem identifieras genom BankID.  Därefter kan Medlem logga in på Användarportalen med angivande av Användaruppgifter.
3.7 Medlem har endast rätt att nyttja Tjänsten genom användande av egna Användaruppgifter. Medlem är skyldig att säkerställa att Användaruppgifterna hålls hemliga och att någon annan inte får del av dem. Medlem får inte på något sätt medverka till att någon annan använder Tjänsten i dennes namn.
3.8 Medlem är skyldig att omedelbart ändra lösenord samt meddela Kreditbörsen om denne har vetskap om, eller anledning att tro, att någon annan fått del av dennes Användaruppgifter. Kreditbörsen har därvid rätt att spärra aktuella Användaruppgifter.
3.9 Kreditbörsen är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas Medlem på grund av att någon annan än Medlem har fått tillgång till Användaruppgifter.
3.10 Kreditbörsen har rätt att utan att meddela Medlem omedelbart stänga av Medlem från utnyttjande av Tjänsten om Kreditbörsen har vetskap eller misstanke om att Medlems Användaruppgifter används eller kan komma att användas av annan än Medlem. De rättigheter och skyldigheter som följer av dessa Villkor ska i övrigt fortsätta gälla även efter sådana åtgärder som anges ovan har vidtagits.

4 KREDITBÖRSENKONTO

4.1 En Medlem erhåller ett Kreditbörsenkonto. Kreditgivarens samtliga betalningstransaktioner till Kreditbörsen ska genomföras med angivande av dennes Kreditbörsenkonto. Genom Användarportalen kan Kreditgivaren ta del av samtliga transaktioner som genomförts till respektive från dennes Kreditbörsenkonto, samt få uppgift om saldo från tid till annan.
4.2 Överföring av medel till samt från Kreditgivarens Kreditbörsenkonto måste ske från respektive till ett bankkonto som är registrerat i dennes namn. Kreditbörsen har rätt att vidta åtgärder för att verifiera att Kreditgivarens bankkonto tillhör Kreditgivaren. Ett bankkonto som inte tillhör Kreditgivaren får inte användas för transaktioner till eller från Kreditgivarens Kreditbörsenkonto.
4.3 Eventuell ränta som tillförs Klientmedelskontot fördelas mellan Medlemmarna pro rata grundat på respektive Medlems tillgodohavandebelopp och tid som medel varit innestående på Klientmedelskontot.
4.4 Kreditgivaren har rätt att överföra hela eller delar av det belopp som är innestående på dennes Kreditbörsenkonto och som inte har spärrats av Kreditbörsen med anledning av att Kreditgivaren har åtagit sig att lämna en Kredit (se närmare under punkten 5.1).

5 ANSÖKAN OCH LÄMNANDE AV KREDIT

5.1 Kredittagare lämnar en ansökan om Kredit på Webbplatsen. Kreditbörsen granskar samtliga ansökningar och lämnar därefter, på uppdrag av Kreditgivaren, erbjudanden om Kredit till Kredittagare med angivande av kreditbelopp, kredittid och räntesats baserat på de uppgifter respektive Kredittagare lämnat vid ansökan. I samband därmed spärras ett belopp på Kreditgivarens Kreditbörsenkonto som motsvarar de erbjudna Krediternas sammanlagda belopp.
5.2 Om Kredittagare accepterar det erbjudande om Kredit som Kreditbörsen lämnat för Kreditgivarens räkning ingår Kreditbörsen för Kreditgivarens räkning Kreditavtal med Kredittagare.
5.3 En Kredit får inte överstiga det belopp Kreditgivaren angett att denne vill allokera till en enskild Kredit och det sammanlagda Kreditbeloppet får inte överstiga det totala belopp som är tillgängligt på Kreditbörsenkontot.
5.4 Kreditbörsens målsättning är att fördela de medel Kreditgivaren har tillgängligt på dennes Kreditbörsenkonto mellan flera Kredittagare för att Krediterna ska motsvara en genomsnittligt sett god avkastning med hänsyn till de ansökningar om Kredit som vid var tid är möjliga för Kreditgivaren att finansiera. En Kreditgivare kan välja att endast finansiera Krediter till privatpersoner eller till näringsidkare. 
5.5 Fördelningen av Kreditgivarens medel mellan olika Krediter sker normalt enligt en av Kreditbörsen framtagen fördelningsalgoritm och en Kreditgivare kan inte räkna med att erhålla samma fördelning av Krediter som någon annan Kreditgivare.
5.6 Kreditgivaren får besked av Kreditbörsen om ingångna Kreditavtal och storleken på Krediterna så snart Kredittagare accepterat erbjudande om Kredit och Kreditbörsen för Kreditgivarens räkning ingått Kreditavtal med Kredittagare. Kreditgivaren kan ta del av Kreditdokumenten på dennes Användarportal.

6 KREDITTAGARENS BETALNINGAR

6.1 När en Kredittagare ska betala belopp enligt ett Kreditavtal överför Kreditbörsen såsom Kredittagarombud det aktuella beloppet från Kredittagarens Kreditbörsenkonto till respektive Kreditgivares Kreditbörsenkonto, efter avräkning för eventuella avgifter som ska tillkomma Kreditbörsen enligt punkten 11.
6.2 För det fall att Kredittagarens Kreditbörsenkonto inte har medel innestående som fullt ut täcker det belopp som ska betalas kommer respektive Kreditgivare att erhålla betalning av Kredittagaren med ett belopp som motsvarar Kreditgivarens andel av samtliga förfallna fordringar på Kredittagaren pro rata, efter avräkning, efter avräkning för eventuella avgifter som ska tillkomma Kreditbörsen enligt punkten 11. Kredittagare svarar ensamt för sina förpliktelser i förhållande till Kreditgivare i enlighet med Kreditdokumenten. Kreditbörsen har inget ansvar för Kredittagares förpliktelser och Kreditgivaren är införstådd med att det finns en risk att Kredittagaren inte kan fullgöra sina förpliktelser. 

7 SAMTYCKEN OCH LÄMNANDE AV FULLMAKT

7.1 Genom godkännandet av dessa Villkor samtycker Kreditgivaren till:
(a) att Kreditbörsen får behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som framgår av punkten 12 nedan,
(b) att Kreditbörsen har rätt att hämta in samt begära, och Kreditgivaren en skyldighet att lämna, all den information och de handlingar som Kreditbörsen behöver ha för att kunna fullgöra samtliga skyldigheter enligt de avtal som ingåtts med Kreditbörsen samt enligt lag och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till uppgifter för att uppnå kundkännedom,
(c) att Kreditbörsen lämnar uppgifter om Kreditgivaren och dennes inkomster från Krediter till Skatteverket och eventuella andra myndigheter som Kreditbörsen är skyldig att lämnar uppgifter till enligt lag, förordning eller föreskrifter, och
(d) att Kreditbörsen har rätt, men ingen skyldighet, att från Kreditgivaren utan krav på ersättning överta Krediter där Kredittagaren är i mer än två års dröjsmål med att erlägga betalning.
7.2 Genom att acceptera dessa Villkor lämnar Kreditgivaren fullmakt till Kreditbörsen att agera som ombud för Kreditgivaren i alla ärenden mellan Kreditgivaren och de Kredittagare som Kreditbörsen förmedlar Krediter till. Fullmakten för Kreditbörsen att agera som Kreditgivarombud omfattar rätten att för Kreditgivarens räkning:
(a) ingå Kreditavtal,
(b) vidta åtgärder med anledning av Borgensåtagande,
(c) förhandla och träffa överenskommelser med Kredittagare avseende anstånd med betalningar eller andra åtgärder om Kredittagaren har betalningssvårigheter (inklusive, men inte begränsat till, upprättande av avbetalningsplaner), under förutsättning att sådana åtgärder bedöms vara till Kreditgivarens fördel,
(d) företräda Kreditgivaren och för dennes vägnar agera i alla ärenden som är relaterade till ett Kreditavtal hos svensk domstol, Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter,
(e) besluta att belopp som flyter in enligt ett Kreditavtal ska avräknas på visst sätt,
(f) genomföra de betalningar som krävs med anledning av lämnade Krediter samt i enlighet med dessa Villkor, och 
(g) uppfylla eventuella informationskrav gentemot en Kredittagare.
7.3 Fullmakten gäller för hela perioden under vilken Kreditgivaren är Medlem och/eller part till något Kreditdokument.
7.4 För det fall en domstol eller annan myndighet så skulle begära det, och i syfte att ta tillvara Kreditgivarens rättigheter i enlighet med punkten 7.2 (d) ovan, samtycker Kreditgivaren till att lämna en särskild fullmakt i original till Kreditbörsen i enlighet med de närmare instruktioner Kreditbörsen lämnar.
8 KREDITGIVARENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR

8.1 Kreditgivaren är ansvarig för användandet av Tjänsten och Kreditbörsenkontot och för de Krediter denne lämnar. Kreditgivaren är införstådd med att Kreditbörsen inte på något sätt garanterar en Kredittagares återbetalning av en Kredit och inte heller ansvarar på annat sätt för fullgörande av en Kredittagares skyldigheter enligt Kreditavtal.
8.2 Kreditgivaren ansvarar för att de uppgifter som Kreditgivaren tillhandahåller Kreditbörsen eller andra Medlemmar i samband med utnyttjandet av Tjänsten är korrekta och fullständiga i alla avseenden.
8.3 Kreditgivaren åtar sig att alltid lämna Krediter med beaktande av att det innebär en risk att låna ut pengar och att kreditförluster kan uppstå.
8.4 Kreditgivaren ansvarar för att ersätta all skada och förlust (inklusive ren förmögenhetsskada samt indirekt skada) som drabbar Kreditbörsen eller någon annan till följd av att Kreditgivaren uppsåtligen eller av vårdslöshet bryter mot dessa Villkor.
8.5 För det fall att svensk eller utländsk myndighet skulle finna att Krediter som lämnats via Tjänsten utgör tillstånds- eller registreringspliktig verksamhet är det Kreditgivarens ansvar att tillse att erforderligt tillstånd och/eller registrering innehas.
9 KREDITBÖRSENS RÄTTIGHETER M.M.
9.1 Kreditbörsen har rätt att ta bort uppgifter som Kreditgivaren lämnar på Webbplatsen, för att uppfylla sina skyldigheter enligt lag (1998:112) om elektroniska anslagstavlor.
9.2 Kreditbörsen erbjuder inte finansiell rådgivning eller andra råd med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten.
9.3 Kreditbörsen lämnar ingen garanti avseende tillgängligheten till eller funktionaliteten av Tjänsten eller Webbplatsen. Kreditbörsen har rätt att helt eller delvis begränsa tillgängligheten av Tjänsten i syfte att genomföra underhåll av teknisk utrustning eller avhjälpa tekniska fel. Kreditbörsen kommer i den utsträckning som är möjligt att informera om planerade begränsningar av Tjänstens tillgänglighet.
9.4 Kreditbörsen ansvarar inte för någon skada eller förlust som orsakas Kreditgivaren eller någon annan med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten eller med anledning av begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten eller Webbplatsen annat än om Kreditbörsen grovt vårdslöst eller uppsåtligt orsakat sådan skada eller förlust.

10 FORCE MAJEURE

Kreditbörsen ska inte ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Kreditbörsens åtaganden enligt Villkoren om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Kreditbörsens kontroll. Exempel på omständighet utom Kreditbörsens kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, oroligheter, lagbud eller myndighetsåtgärd.

11 AVGIFTER

11.1 Kreditbörsen tar inte ut någon avgift för medlemskap på Webbplatsen, innehav av Kreditbörsenkonto eller för deltagande i aktiviteter för att lämna Kredit. 
11.2 Kreditbörsen har i förhållande till respektive Kreditavtal, som ersättning för tillhandahållandet av Tjänsten, rätt till:
(a) 30 % av inbetald ränta, och 
(b) samtliga betalningar som inkommer för täckande av eventuella inkasso- och processkostnader.
11.3 Eventuella ansökningsavgifter till Kronofogdemyndigheten och domstolar dras från Kreditgivarens Kreditbörsenkonto när de uppstår och återbetalas när Kreditbörsen erhåller betalning för dessa.   

12 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 I samband med att Kredittagare registrerar sig på Kreditbörsens Webbplats inhämtas och behandlas personuppgifter.

12.2 Kreditbörsen är personuppgiftsansvarig enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådan uppgifter och om upphävande av

direktiv 95/46/EG (Dataskyddsförordningen).

12.3 Mer information om hur Kreditbörsen behandlar personuppgifter och om dina rättigheter finns i Kreditbörsens Integritetspolicy.

Du hittar Integritetspolicyn på Kreditbörsens hemsida.

13 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, har Kreditbörsen, eller Kreditbörsens licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till Tjänsten och Webbplatsen. Medlem får inte utan Kreditbörsens skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda innehållet på Webbplatsen i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag.

14 ÅNGERRÄTT ENLIGT DISTANSAVTALSLAGEN

14.1 En Kreditgivare som är en privatperson (konsument) har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att inom 14 dagar från det att denne blev Medlem ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kreditgivaren göra genom att inom denna period meddela Kreditbörsen.
14.2 I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Kreditbörsen om följande:
(a) Kreditbörsen är ett betalningsinstitut enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och står under Finansinspektionens tillsyn.
(b) Till följd av avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren kan Kreditgivaren vara skyldig att erlägga skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom Kreditbörsen eller påförs av Kreditbörsen.
(c) Kreditbörsen kommer inte att fakturera någon avgift eller motsvarande i samband med Kreditgivarens utövande av ångerrätt enligt Distansavtalslagen.
(d) Kreditbörsen följer marknadsföringslagen (2008:486).
(e) Kreditdokumentation och all kommunikation inom Tjänsten kommer att upprättas och ske på svenska.
14.3 Kreditgivarens utnyttjande av ångerrätten enligt denna punkt 14 påverkar inte Kreditgivarens eventuella Kreditavtal.
15 ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING
Ändringar
15.1 Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Kreditbörsen rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Medlem om sådana förändringar minst 10 dagar innan ändringen träder i kraft.
15.2 Information om villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen eller via e-post till den e-postadress som Medlem angivit vid registrering.
15.3 Om Medlem inte accepterar förändringarna har Medlem rätt att begära att medlemskapet ska upphöra den dag ändringarna träder i kraft. För Kreditavtal som redan ingåtts när sådana förändringar träder i kraft gäller de villkor som tillämpades när Kreditavtalet ingicks, även om Medlem avslutar medlemskapet, under hela Kreditavtalets löptid.
Uppsägning
15.4 En Kreditgivare kan säga upp medlemskapet genom att skicka meddelande per e-post till info@kreditborsen.com.
15.5 En uppsägning av medlemskapet träder i kraft omedelbart eller, om Kreditgivaren är part till ett Kreditavtal, så snart samtliga Kreditavtal som Kreditgivaren har ingått har löpt ut. Dessa Villkor ska gälla till dess uppsägningen av medlemskapet trätt i kraft. En uppsägning av medlemskapet påverkar inte Kreditdokument som Kreditgivaren vid tidpunkten för uppsägningen är part till.
15.6 En Kreditgivare har efter en uppsägning med omedelbar verkan inte längre rätt att använda Tjänsten.
15.7 Kreditbörsen har rätt att säga upp Kreditgivarens medlemskap med omedelbar verkan, eller per det datum Kreditbörsen bestämmer, och därmed hindra Kreditgivarens fortsatta nyttjande av Tjänsten, genom meddelande till den e-postadress som angivits vid registreringen, om
(a) Kreditgivaren tillhandahållit oriktiga uppgifter vid registreringen,
(b) Kreditgivaren begår ett väsentligt brott mot dessa Villkor eller något Kreditdokument, eller
(c) Kreditbörsen misstänker att Kreditgivaren är inblandad i penningtvättsverksamhet, annan olaglig verksamhet eller verksamhet som Kreditbörsen anser framstår som oetisk eller i strid med syftet med tillhandahållandet av Tjänsten.
15.8 Efter att en uppsägning av medlemskapet trätt i kraft ska innestående saldo på Kreditbörsenkonto omgående överföras till Kreditgivarens bankkonto, om det inte finns något rättsligt hinder för överföringen.

16 SEKRETESS

Kreditbörsen och Kreditgivaren förbinder sig att inte utan samtycke röja konfidentiell information avseende någon av parterna. Kreditgivaren är dock införstådd med och samtycker till att Kreditbörsen kommer att tillhandhålla information om Kreditgivaren till annan i syfte att fullgöra sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor. Kreditgivaren är vidare införstådd med och samtycker till att Kreditbörsen kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.

17 ÖVERLÅTELSE

17.1 Kreditgivaren har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Kreditbörsens skriftliga godkännande.
17.2 Kreditbörsen har rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Medlems godkännande. Vidare har Kreditbörsen rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.

18 ÖVRIGT

18.1 Villkoren utgör en fullständig reglering av de frågor som avtalsförhållandet mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren berör.
18.2 Kreditbörsen och Kreditgivaren är överens om att om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas vara ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga bestämmelser i Villkoren gälla i tillåten utsträckning.

19 KLAGOMÅL OCH TVISTER

19.1 Klagomål kan lämnas skriftligen till Kreditbörsen på nedanstående adress:
Kreditbörsen AB
Klagomålsansvarig
Trädgårdsgatan 15B
541 30 Skövde
Kreditbörsen hanterar klagomål enligt Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering för finansiella tjänster till konsumenter.
19.2 En Kreditgivare som är privatperson (konsument) kan även få information och vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos konsumentvägledaren i dennes hemkommun.
19.3 Tvist i anledning av Villkoren ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan Kreditbörsen och Kreditgivaren. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på Kreditgivarens begäran, prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om Kreditgivaren är en privatperson (konsument). Kreditbörsen åtar sig att följa ARN:s beslut. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol.
19.4 Svensk lag är tillämplig på Villkoren och en eventuell tvist.
19.5 Denna punkt 19 ska gälla även efter Avtalets upphörande.

 


Version: 2018-05-15